Rakuten Super Point Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 #3128822
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามราคาของไปรษณีย์ไทย (พัสดุ) 120.00 บาท  
 • ราคาปกติ : 130 บาท
 • ราคาสมาชิก : 130 บาท 
 • ประหยัด : 0 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สมาชิก TARAD ที่ซื้อสินค้าโดยเข้าสู่ระบบ (Login)
2. เฉพาะชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
(Credit card, Debit card, Paypal, Paysbuy, Mpay online)

3. ได้รับ Rakuten Super Point 10 เท่า ภายใน 20 วันหลังจากระบบได้รับยืนยัน
การสั่งซื้อ และชำระเงินภายในวันที่กำหนดไว้ในกติกา
4. Rakuten Super Point มีอายุการใช้งาน 15 วันหลังได้รับการอนุมัติจากระบบ
5. รับส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
6. ตรวจสอบ Rakuten Super Point ได้ที่ เมนูประวัติการได้ Point ดูรายละเอียด
7. สมาชิก 1 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 2 รายการสั่งซื้อ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
8. กิจกรรมนี้ เริ่มวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 23.59 น. เท่านั้น
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการสั่งซื้อในกรณีที่เห็นว่ามีเจตนาทุจริต

*สิทธิพิเศษเฉพาะ สำหรับสมาชิก Rakuten TARAD.com เท่่านั้น
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 •  
 • = 10 แต้ม

Point คืออะไร ?

 • แบ่งปัน :Tell To Friend
รายละเอียด หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1
แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:14:35

รายละเอียด

 รหัสหนังสือ :    2413117120
จำนวน :   312 หน้า
ผู้แต่ง :   ธีระ นุชเปี่ยม และคณะ
ราคาปก :   130 บาท

 

*  จุดเด่น/เนื้อหา

หนังสือเรียน แม็ค สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี หนังสือเรียน แม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยผังมโนทัศน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และคำถามท้ายหน่วย จึงจัดได้ว่าเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพได้เหมาะสมตาระดับชั้นของผู้เรียน
:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

       - การใช้ข้อมูลและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

       - การแบ่งเขตวันและเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

       - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย

       - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย

       - โครงสร้างทางธรณีวิทยาของทวีปเอเชีย

       - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชีเนีย

       - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรแลีย และโอเชียเนีย

       - ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

       - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

       - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

       - สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

       - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสมดุลทางเศรษฐกิจ

       - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

       - เข้าใจเรื่องอุปสงค์และอุปทาน

       - การบริโภค

       - สถาบันการเงิน

       - เศรษฐกิจพอเพียง

       - การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

       - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำรงชีวิตในสังคม

       - การปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

       - การปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

       - วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐธรรมนูญของไทย

       - ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

       - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

       - อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ

       - การปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในรัฐธรรมนูญไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

       - เวลาในประวัติศาสตร์

       - วิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       - พัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       - อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พัฒนาการของชาติไทย

       - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย

       - พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนากับการดำรงชีวิต

       - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา

       - ศาสนาสำคัญในประเทศไทย

       - ความสอดคล้องในหลักคำสอนของศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย

บรรณานุกรม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
การส่งสินค้า (Shipping information)
สามารถสั่งซื้อได้ดังนี้ 1.สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com   สั่งซื้อด้วยตนเอง สามารถสั่งซื้อได้ดังนี้   เพื่อความความรวดเร็วหากท่านอยากได้สินค้าที่รวดเร็วฉับไว กรุณาโทรถามสถานะของสินค้าก่อนสั่งว่ามีตามความต้องการหรือไม่ ที่   087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com   1.เลือกหนังสือเรียนที่ต้องการ คลิ๊กที่ปุ่ม   2.หากต้องการสั่งหนังสือเรียนเล่มอื่น เพิ่ม คลิ๊กที่  3.เมื่อเลือกหนังสือเรียนครบตามต้องการแล้ว คลิ๊กที่  เพื่อสั่งซื้อ เลยค่ะ 3.1 หากเป็นสมาชิกกับร้านอยู่แล้ว ให้ใส่ Usermane / Password เลยค่ะ หรือ 3.2 หาก ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถคลิกสมัครได้เลยค่ะ หรือ จะเลือกสั่งสินค้าโดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ก็ได้ค่ะ 3.3  ใส่ข้อมูลในการจัดส่งให้ครบถ้วน 3.4  จากนั้นคลิ๊ก ขั้นตอนการสั่งซื้อตามขั้นตอนในเว็บเลยค่ะ   หากมีปัญหาในการสั่งซื้อหรือต้องการความช่วยเหลือสอบถามเพิ่มเติม ที่  087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com                                                                                                                                                                                                                                                     หลังจากทางร้านได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ที่ เบอร์ 087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน            
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
จำหน่าย หนังสือแบบเรียน แบบเรียน หนังสือเรียน
4/33 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน
บริษัท ศึกษาภัณฑ์สุวรรณภูมิ จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2010 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 087-557-2354 , 080-070-9168 , 080-550-0487 หรือ E-mail : book_b@outlook.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่งกรุณาติดต่อโดยด่วนที่ 087-557-2354 , 080-070-9168 , 080-550-0487  E-mail : book_b@outlook.com                                                                                                                                                                             หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
เวลาให้บริการ (Business Hour)
   รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 087-557-2354 , 080-070-9168 , 080-550-0487 ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง  E-mail : book_b@outlook.com ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง  

สินค้าอื่นๆของร้านค้า แบบเรียน หนังสือเรียน บริษัท ศึกษาภัณฑ์สุว...

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1(หลักสูตรแกนกลาง 2551) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1(หลักสูตรแกนกลาง 2551)

รายละเอียด รหัสหนังสือ :    2417002100 จำนวน :   0 หน้า ผู้แต่ง :   พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ราคาปก :   ...

ราคา: 50.00 บาท

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา (หลักสูตรฯ2551) ม.1 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา (หลักสูตรฯ2551) ม.1

รายละเอียด รหัสหนังสือ :      2417002110 จำนวน :     128 หน้า ผู้แต่ง :     พระ...

ราคา: 55.00 บาท

หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ม.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551) หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ม.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

รายละเอียด รหัสหนังสือ :   2413117100 จำนวน :     268 หน้า ผู้แต่ง :     รศ.ดร.ธีระ นุชเป...

ราคา: 80.00 บาท

ดูสินค้าทั้งหมดของร้านนี้

สินค้าใกล้เคียงในหมวดหมู่ หนังสือ

ติวโจทย์เตรียมสอบสังคมศึกษา ป.6 (หลักสูตร 2551) ติวโจทย์เตรียมสอบสังคมศึกษา ป.6 (หลักสูตร 2551)

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบสังคมศึกษา ป.6 (หลักสูตร 2551) ผู้เขียน : วิทยา ปานะบุตร ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (136 หน้า) ร...

ราคา: 95.00 บาท

ติวโจทย์เตรียมสอบภาษาไทย ป.6 ติวโจทย์เตรียมสอบภาษาไทย ป.6

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบภาษาไทย ป.6 ผู้เขียน : วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์, โกศล มารมย์ ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm(132 หน้า) ...

ราคา: 95.00 บาท

ติวโจทย์เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 ติวโจทย์เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6

  ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์ ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (176 หน้า) ร...

ราคา: 90.00 บาท

ดูสินค้าทั้งหมดของหมวดหมู่นี้