Rakuten Super Point Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551) #3129839
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามราคาของไปรษณีย์ไทย (พัสดุ) 120.00 บาท  
 • ราคาปกติ : 65 บาท
 • ราคาสมาชิก : 65 บาท 
 • ประหยัด : 0 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สมาชิก TARAD ที่ซื้อสินค้าโดยเข้าสู่ระบบ (Login)
2. เฉพาะชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
(Credit card, Debit card, Paypal, Paysbuy, Mpay online)

3. ได้รับ Rakuten Super Point 5 เท่า ภายใน 20 วันหลังจากระบบได้รับยืนยัน
การสั่งซื้อ และชำระเงินภายในวันที่กำหนดไว้ในกติกา
4. Rakuten Super Point มีอายุการใช้งาน 15 วันหลังได้รับการอนุมัติจากระบบ
5. รับส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 250 แต้มต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
6. ตรวจสอบ Rakuten Super Point ได้ที่ เมนูประวัติการได้ Point ดูรายละเอียด
7. กิจกรรมนี้ เริ่มวันที่ 22 - 24 ส.ค. 57 เวลา 10.00 น. - 23.59 น. เท่านั้น
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการสั่งซื้อในกรณีที่เห็นว่ามีเจตนาทุจริต
10.Rakuten Super Point ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

*สมาชิกสามารถรับ Rakuten Super Point ได้ไม่เกิน 250 แต้ม / 1 การสั่งซื้อ
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 •  
 • = 0 แต้ม

Point คืออะไร ?

 • แบ่งปัน :Tell To Friend
รายละเอียด หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:37:09

 
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
รหัสหนังสือ :     2414208130
จำนวน :     100 หน้า
ผู้แต่ง :     สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ
ราคาปก :     65 บาท


:: รายละเอียด
หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง หนังสือเรียนแม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต การนำเสนอได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การ เรียนรู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดชั้นปีในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบ ความเข้้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยย่อยที่ 1.1 ร่างกายของเรา

ระบบประสาท

       - โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท

       - วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ

ระบบต่อมไร้ท่อ

       - ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

       - วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 1.2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

หน่วยย่อยที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การเบี่ยงเบนทางเพศ

       - สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

       - ผลกระทบของการเบี่ยงเบนทางเพศที่มีต่อบุคคลและสังคม

       - การป้องกันปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

การใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 3.1 อาหารกับสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

       - อาหารสำหรับวัยทารก

       - อาหารสำหรับวัยเด็กก่อนเรียน

       - อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

       - อาหารสำหรับวัยรุ่น

       - อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่

       - อาหารสำหรับวัยสูงอายุหรือวัยชรา

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

       - โภชนบัญญัติ 9 ประการ

       - ธงโภชนาการ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย

       - องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

อาหารกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

วิธีการควบคุมและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

       - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก

       - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักน้อยหรือต้องการเพิ่มน้ำหนัก

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.2 สมรรถภาพทางกาย

ความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

       - ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 4.1 การปฐมพยาาบาล

ความหมายของการปฐมพยาบาล

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น

       - การสำรวจอาการบาดเจ็บ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 4.2 สารเสพติด

ความหมายและประเภทของสารเสพติด

       - ประเภทของสารเสพติด

       -กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

ลักษณะและอาการทั่วไปของผู้ติดสารเสพติด

ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติดแต่ละชนิด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ

ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี

 

นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
การส่งสินค้า (Shipping information)
สามารถสั่งซื้อได้ดังนี้ 1.สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com   สั่งซื้อด้วยตนเอง สามารถสั่งซื้อได้ดังนี้   เพื่อความความรวดเร็วหากท่านอยากได้สินค้าที่รวดเร็วฉับไว กรุณาโทรถามสถานะของสินค้าก่อนสั่งว่ามีตามความต้องการหรือไม่ ที่   087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com   1.เลือกหนังสือเรียนที่ต้องการ คลิ๊กที่ปุ่ม   2.หากต้องการสั่งหนังสือเรียนเล่มอื่น เพิ่ม คลิ๊กที่  3.เมื่อเลือกหนังสือเรียนครบตามต้องการแล้ว คลิ๊กที่  เพื่อสั่งซื้อ เลยค่ะ 3.1 หากเป็นสมาชิกกับร้านอยู่แล้ว ให้ใส่ Usermane / Password เลยค่ะ หรือ 3.2 หาก ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถคลิกสมัครได้เลยค่ะ หรือ จะเลือกสั่งสินค้าโดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ก็ได้ค่ะ 3.3  ใส่ข้อมูลในการจัดส่งให้ครบถ้วน 3.4  จากนั้นคลิ๊ก ขั้นตอนการสั่งซื้อตามขั้นตอนในเว็บเลยค่ะ   หากมีปัญหาในการสั่งซื้อหรือต้องการความช่วยเหลือสอบถามเพิ่มเติม ที่  087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com                                                                                                                                                                                                                                                     หลังจากทางร้านได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ที่ เบอร์ 087-557-2354 , 087-557-2354 , 080-550-0487 หรือbook_b@outlook.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน            
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
จำหน่าย หนังสือแบบเรียน แบบเรียน หนังสือเรียน นาฬิกาอัจฉริยะ เสื้อฟุตบอลทีมชาติ ทีมสโมสร ของแท้
151/1 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
บริษัท ศึกษาภัณฑ์สุวรรณภูมิ จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2010 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่ 092-6173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
เวลาให้บริการ (Business Hour)
   รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 092-6173721 ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง  E-mail : nathapol_n@hotmail.com ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง  
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)

สินค้าอื่นๆของร้านค้า บริษัท ศึกษาภัณฑ์สุวรรณภูมิ จำกัด

หนังสือเรียน พลศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551) หนังสือเรียน พลศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน พลศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551) รหัสหนังสือ :     2414209100 จำนวน :     228 หน้า ผู้แต่...

ราคา: 100.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 รหัสหนังสือ :     2414208110 จำนวน :     0 หน้า ผู้แต่ง :    &...

ราคา: 60.00 บาท

ดูสินค้าทั้งหมดของร้านนี้

สินค้าใกล้เคียงในหมวดหมู่ หนังสือ

แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.1 แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.1

แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.1 Barcode : 8858649108036 ราคา 69 บาท หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ใช...

ราคา: 95.00 บาท

แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.2 แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.2

แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.2 Barcode : 8858649110909 ราคา 72 บาท แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.2 Barcode : 8858649110909 สำนักพิ...

ราคา: 72.00 บาท

แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.4 แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.4

แบบฝึกหัด อญ.51 คณิตศาสตร์ ป.4 Barcode : 8858649108043 ราคา 60 บาท หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ใช...

ราคา: 60.00 บาท

ดูสินค้าทั้งหมดของหมวดหมู่นี้