บริการลูกค้า จ-ศ : 02-515-2300
Rakuten Super Point Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551) #3129839
  • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามราคาของไปรษณีย์ไทย (พัสดุ) 120.00 บาท  
  • ราคา : 65 บาท
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  •  
  • = 0 แต้ม

Point คืออะไร ?

  • แบ่งปัน :Tell To Friend
รายละเอียด หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
แก้ไขล่าสุด : 18-07-2553 14:20:23

 
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
รหัสหนังสือ :     2414208130
จำนวน :     100 หน้า
ผู้แต่ง :     สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ
ราคาปก :     65 บาท


:: รายละเอียด
หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง หนังสือเรียนแม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต การนำเสนอได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การ เรียนรู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดชั้นปีในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบ ความเข้้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยย่อยที่ 1.1 ร่างกายของเรา

ระบบประสาท

       - โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท

       - วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ

ระบบต่อมไร้ท่อ

       - ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

       - วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 1.2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

หน่วยย่อยที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การเบี่ยงเบนทางเพศ

       - สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

       - ผลกระทบของการเบี่ยงเบนทางเพศที่มีต่อบุคคลและสังคม

       - การป้องกันปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

การใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 3.1 อาหารกับสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

       - อาหารสำหรับวัยทารก

       - อาหารสำหรับวัยเด็กก่อนเรียน

       - อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

       - อาหารสำหรับวัยรุ่น

       - อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่

       - อาหารสำหรับวัยสูงอายุหรือวัยชรา

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

       - โภชนบัญญัติ 9 ประการ

       - ธงโภชนาการ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย

       - องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

อาหารกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

วิธีการควบคุมและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

       - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก

       - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักน้อยหรือต้องการเพิ่มน้ำหนัก

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.2 สมรรถภาพทางกาย

ความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

       - ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 4.1 การปฐมพยาาบาล

ความหมายของการปฐมพยาบาล

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น

       - การสำรวจอาการบาดเจ็บ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 4.2 สารเสพติด

ความหมายและประเภทของสารเสพติด

       - ประเภทของสารเสพติด

       -กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

ลักษณะและอาการทั่วไปของผู้ติดสารเสพติด

ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติดแต่ละชนิด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ

ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี

 

นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
การส่งสินค้า (Shipping information)
สามารถสั่งซื้อได้ดังนี้ 1.เลือกหนังสือเรียนที่ต้องการ คลิ๊กที่ปุ่ม  2.หากต้องการสั่งหนังสือเรียนเล่มอื่น เพิ่ม คลิ๊กที่ 3.เมื่อเลือกหนังสือเรียนครบตามต้องการแล้ว คลิ๊กที่ เพื่อสั่งซื้อ เลยค่ะ 3.1 หากเป็นสมาชิกกับร้านอยู่แล้ว ให้ใส่ Usermane / Password เลยค่ะ หรือ 3.2 หาก ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถคลิกสมัครได้เลยค่ะ หรือ จะเลือกสั่งสินค้าโดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ก็ได้ค่ะ 3.3  ใส่ข้อมูลในการจัดส่งให้ครบถ้วน 3.4  จากนั้นคลิ๊ก ขั้นตอนการสั่งซื้อตามขั้นตอนในเว็บเลยค่ะ   สอบถามเพิ่มเติม ที่ 080-070-9168 , 087-557-2354 หรือ book_b@outlook.com หรือ ID LINE : smileymui    หลังจากทางร้านได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 7 วันค่ะ
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
จำหน่าย หนังสือแบบเรียน แบบเรียน หนังสือเรียน
4/33 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน
บริษัท ศึกษาภัณฑ์สุวรรณภูมิ จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2010 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 080-070-9168 , 087-557-2354 ID line :smileymui E-mail : book_b@outlook.com
เวลาให้บริการ (Business Hour)
   รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 080-070-9168 , 087-557-2354 ID line : smileymui ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง E-mail : book_b@outlook.com ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง  
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)