โหลดฟรี !! ชุดหนังสือ นิทาน เฉลิมพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Banner_storybook_1200x630

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือ นิทาน ชุดสำหรับเยาวชน โดยจัดพิมพ์ ชุดหนังสือนิทาน เฉลิมพระเกียรติ สำหรับเด็ก อายุ 5-9 ขวบ เพื่อนำเสนอพระปรีชาสามารถ 9 ด้าน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบของหนังสือ นิทาน ภาพอันเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมายที่สุด จำนวน 9 เล่ม หนังสือทรงคุณค่า ที่ทุกคนควรเก็บไว้อ่าน

ดาวน์โหลด (1)

เพื่อขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน TARAD.com รวมชุดหนังสือ นิทาน เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 9 เล่มนี้ มาให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถ 9 ด้านของพระองค์ ดังต่อไปนี้


เล่มที่ ๑ ในหลวงของฉัน
เรื่องและภาพโดย คุณเฉลิม อัคคะพู ข้อมูลโดย รศ.จินดา จำเริญ

page_1_thumb_large

เล่มนี้เป็นเล่มเปิดของชุด เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการเล่าเรื่องของคุณยายที่เก็บภาพในหลวงไว้ในอัลบั้มรูป แล้วเปิดเล่าให้หลานฟัง


เล่มที่ ๒ กล้องของใคร
เรื่องและภาพโดย คุณลำพู แสงลภ

page_1

เล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ จังหวัดใด ก็จะทรงมีกล้องถ่ายรูปติดพระองค์ไปด้วยเสมอ ทรงโปรดถ่ายภาพสถานที่ทุกแห่งเพื่อทรงเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบงานที่ได้ทรงปฏิบัติ แต่ละภาพทรงคุณค่าทางศิลปะและวิชาการ สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง และนำความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประชาชนชาวไทยเสมอมา


เล่มที่ ๓ เพลงแผ่นดิน
เรื่องและภาพโดย คุณชีวัน วิสาสะ

430

หนังสือเล่มนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผู้ใดได้ฟังแล้วย่อมก่อเกิดความสุขความปีติและรื่นรมย์คิดเชื่อมโยงไปถึงความสุขในชีวิตที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย โดยใช้ถ้อยคำเป็นจังหวะร้อยเรียงเป็นท่วงทำนองผสานกับภาพกึ่งนามธรรมมีลักษณะลื่นไหลเชื่อมต่อกันดุจเสียงเพลงทำให้เกิดความซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์และด้วยถ้อยคำที่กระตุ้นให้คิดตามติดตามไปหาจุดกำเนิดอันยิ่งใหญ่แห่งความสุขนั้น


เล่มที่ ๔ วาดภาพตามพ่อ
เรื่องและภาพโดย คุณกฤษณะ กาญจนาภา และคุณวชิราวรรณ ทับเสือ

33

เล่มนี้ บอกกล่าวถึงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตั้งใจแสดงให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ใดก็สามารถนำงานศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้


เล่มที่ ๕ เมฆน้อยของพระราชา
เรื่องและภาพโดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์

430 (1)

เล่มนี้ บอกกล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ ‘ฝนหลวง’ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการทำเกษตร


เล่มที่ ๖ เรือใบใจกล้า
เรื่องและภาพโดย คุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์

ดาวน์โหลด

เล่มนี้ น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาแต่งเกี่ยวกับการเล่นเรือใบ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงออกแบบและทรงต่อเรือใบประเภทม็อธไว้ 3 แบบคือ เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มดและเรือใบไมโครมด ทรงคิดค้นขึ้นใหม่ให้สร้างง่าย ประหยัดและสะดวก ใช้เครื่องมือช่างไม้ธรรมดาๆ ก็สามารถทำได้ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิด ทรง ‘ลงมือ ลงแรง’ ทำเป็นแบบอย่างนี้ ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานคนไทยในทุกๆ ศาสตร์


เล่มที่ ๗ การเดินทางของความสุข
เรื่องและภาพโดย คุณชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์

94222b4c-1367463655

สำหรับเล่มนี้ สื่อถึงความรักในพสกนิกรทุกคน เพราะแม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงงานอย่างหนักเพื่อสร้างโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ไว้มากมาย ทว่ายังทรงสละเวลาทุกๆ ปี เพื่อทำบัตรส่งความสุขด้วยพระองค์เอง ส่งไปสู่ข้าราชบริพารที่ทำงานถวาย รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ บัตรส่งความสุขนี้เองที่เป็นตัวแทนแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กอย่างบัตรส่งความสุข พระองค์ก็มีความตั้งพระทัยที่จะส่งผ่านความสุขไปสู่คนไทยทุกๆ คน


เล่มที่ ๘ ต้นไม้ของพระราชา
เรื่องโดย คุณธนะชัย และคุณนวิษฐา สุนทรเวช ภาพโดย คุณนันทวัน วาตะ

page_1_thumb_large (1)

เนื้อเรื่องบอกเล่าผ่านเนื้อหาที่เป็นบทร้อยกรองผ่าน ‘ครูต้นไม้’ ที่เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรและศูนย์รวมใจของคนในสังคม โดยแฝงความหมายสอนใจทั้งเรื่องการรักการอ่าน การฟันฝ่าอุปสรรคของผู้คนในสังคมด้วยความสามัคคี มีการน้อมนำบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ‘พระมหาชนก’ และ ‘ทองแดง’ มาเป็นตัวอย่างในการให้คติเรื่องความเพียร การทำความดีมีศีลธรรม ความกตัญญูรู้คุณ ตลอดไปจนถึงตอนท้ายของเรื่องที่สอดแทรกเรื่องการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่แผ่ขยายออกไปได้ทั่วทั้งแผ่นดินไทย


เล่มที่ ๙ ตามยายไปวัด
เรื่องและภาพโดย คุณวีระยุทธ เลิศสุดวิชัย

430 (2)

เล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการบึงพระราม ๙ โครงการบำบัดน้ำเสีย และได้มีพระราชดำริต่อจนกลายเป็นที่มาของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่ได้เชื่อมโยง ๓ องค์ประกอบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ บวร มาจาก บ้าน วัด และโรงเรียน โดยเน้นเรื่องความพอเพียง ความเรียบง่ายในงานสถาปัตยกรรม สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในชุมชนพระราม ๙


คุณพ่อคุณแม่สามารถดาวน์โหลดชุดรวมหนังสือนิทานเฉลิมพระเกียรติทั้ง 9 เล่มนี้ ฟรี! ได้ที่
นี่ คลิ๊ก!

>>> และหากอยากหาหนังสือนิทานอื่นๆเพิ่อเสริมทักษะและพัฒนาการให้ลูกน้องของคุณ สามารถหาเพิ่มเติมได้ที่ TARAD.com ได้ที่นี่เล๊ย คลิ๊ก!


***ขอขอบคุณข้อมูลจาก amarinbabyandkids***