Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
TARAD.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการ E-Commerce Service แบบครบวงจร เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) และตระหนักดีถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านเปิดเผยให้แก่บริษัท บริษัทจึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติของบริษัทต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการจากบริษัท โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

1. บทนิยาม

- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ


- ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด


- ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองภาพใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ


2. ประเภทของผู้ใช้บริการและข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 • (1) ร้านค้าออนไลน์
 • ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญญาติออกให้ รูปถ่าย

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีผู้ใช้งาน Social Network เช่น LINE ID, Facebook
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ชื่อและเลขบัญชีธนาคาร สาขาธนาคาร ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ข้อมูลการรายละเอียดการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่งงาน รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกบทสนทนาและการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับตัวแทนให้บริการลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ บันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณอาคารสำนักงานของบริษัท

 • (2) ลูกค้า
 • ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งสินค้า ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีผู้ใช้งาน Social Network เช่น LINE ID, Facebook
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการค้นหาสินค้าผลิตภัณฑ์ ข้อมูลธุรกรรมการคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินของท่าน บันทึกบทสนทนาและการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับตัวแทนให้บริการลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ

 • (3) ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์บริษัท
 • บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (Cookies Usage) ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol: IP) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ท่าน หน้าที่นำเข้าสู่เว็บไซต์บริษัท หน้าที่ออกจากเว็บไซต์บริษัท วันและเวลาการคลิกข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตน เพื่อให้บริษัทเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

โดยข้อมูลที่เก็บอาจรวมถึงข้อมูลที่ต้องระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ e-mail หรือข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ โดยบริษัทฯจะไม่ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง

 • คุกกี้ (Cookies) มีไว้เพื่อช่วยให้การให้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์แก่ท่านมีความสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ ในการการควบคุมและเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Browser ของท่าน และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน โดยคุกกี้ เหล่านี้จะได้รับการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของบริษัทฯ ทำให้มีความปลอดภัยสูง
 • คุกกี้ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ
3. วัตถุประสงค์และฐานการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานการประมวลผลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับท่าน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งอาจจะอาศัยฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้


การประมวลผลตามฐานสัญญา (Contract)

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับบริษัท และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


- พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบคัดกรอง และประเมินความเสี่ยงของท่านก่อนเข้าทำสัญญา


- พิจารณาอนุมัติคำขอ ให้บริการช่วยเหลือ หรือตอบข้อสงสัยของท่าน


- พิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนเข้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการ


- การพิจารณา และประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ท่าน


- แจ้งเตือนการทำธุรกรรม ออกหลักฐานการชำระเงิน ออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย


- ติดตามชำระหนี้


การประมวลผลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวจะต้องไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน ประโยชน์ และเสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะต้องไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


- การบริหารกิจการของบริษัท เช่น ประเมินบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัท


- บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน เช่น การรับเรื่องและจัดการการร้องเรียน


- มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น แลกบัตร และ/หรือ บันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าอาคารของบริษัท


- กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน


การประมวลผลตามฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม


การประมวลผลตามฐานความยินยอม (Consent)

ในบางกรณี บริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านก่อนจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


- ประมวลผล วิจัย และวิเคราะห์พฤติกรรม หรือความชื่นชอบของท่านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และ/หรือเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่งเสริมการขายของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ และ/หรือเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ


- เพื่อบริหารเว็บไซต์ อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และประเมินจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และความนิยมในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ข้างต้นให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น


- เมื่อบริษัทมอบหมายให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการจัดเก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าวแทนบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา สำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อความสะดวกในการให้บริการ


- เมื่อบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย


- ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ท่านได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัท


- เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการจำเป็นสำหรับการให้บริการของบริษัท โดยเปิดเผยให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทที่ให้บริการขนส่ง บริษัทที่ให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผู้ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และผู้สนับสนุนอื่น ๆ


- เมื่อท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชัดแจ้งแก่บริษัทเป็นครั้งคราว


ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะปฏิบัติกับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


5. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ท่านยังใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท และอาจต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปีนับแต่วันที่มีการยุติความสัมพันธ์กับท่าน เว้นแต่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนทันที


6. การโอนข้อมูลของท่านไปต่างประเทศ

กรณีที่บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น กรณีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแฟลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อการสบับสุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากประเทศดังกล่าวที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่ต่ำกว่าประเทศไทย บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เพียงพอ


7. มาตราฐานการรักษาความปลอดภัย

เพื่อป้องการการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ บริษัทได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งมาตรการเชิงการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการเชิงเทคนิคที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะแต่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ มีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บอยู่บนฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น


8. การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้หย่อนความสามารถ

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความสามารถตามกฎหมาย อันได้แก่ ผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามกฎหมาย) บุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้ผู้หย่อนความสามารถที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท หากมีกรณีที่ผู้หย่อนความสามารถส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทครอบครองข้อมูลนั้น และยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัททราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้หย่อนความสามารถ บริษัทจะดำเนินการระงับ หยุด และลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนที่ปราศจากความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายกำหนด


9. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บริการของบริษัทอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านั้นมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน บริษัทขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม


10. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูล บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวที่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้


11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 • (1) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
 • (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับบริษัท
 • (3) สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 • (4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของท่าน
 • (6) สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • (7) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอม ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
 • (8) สิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่กี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ/สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นจะต้องกระทำการเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดเพื่อการพิจารณาตรวจสอบว่าผู้ที่ร้องขอเป็นผู้ที่ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสิทธิต่าง ๆ ของท่านอาจถูกกำจัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีเหตุจำเป็นที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น เป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต หรืออาจกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยบริษัทจะแจ้งเหตุปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย


12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท และให้ถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ตามที่ประสงค์


13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ตีความตามกฎหมายไทย ท่านยินยอมให้เขตอำนาจศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนด


14. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะดำเนินการใด ๆ ในประการที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

ชื่อบริษัท: บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด


ที่อยู่: 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 30 เลขที่ห้อง เอช ศูนย์หก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


เว็บไซต์ของบริษัท: www.TARAD.com


เเจ้งเรื่องออนไลน์: pdpasupport@tarad.com


เบอร์โทรศัพท์: 02-821-6162


วันที่มีผลบังคับใช้ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565