TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
F A Q : TARAD.com

Who are we

How to Register

How to Buy

How to Pay

What is Point

How to Guarantee

Testimonial

TARAD Review  รายละเอียดข้อบังคับเพิ่มเติม

  กรณีที่ 1 การจ่ายเงินชดเชย
  1.1 ตลาดดอทคอม (ซึ่งต่อไปจะเรียก "บริษัท") จะการันตีให้กับลูกค้าของบริษัทที่สมัครเปิดร้านค้าแบบพรีเมี่ยมมอลล์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ร้านค้า") และมีการตกลงซื้อขาย ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ ที่ทางบริษัทเป็นผู้ดูแล (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "พรีเมี่ยมมอลล์")
  1.2 หลังจากมีการตกลงซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าในพรีเมี่ยมมอลล์ของ TARAD.com โดยได้ล็อกอินด้วยรหัสสมาชิกของ TARAD.com การตกลงว่าจะชำระเงินชดเชยคืน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้ร้านค้าก่อนหน้านี้ผ่านวิธีการที่กำหนดไว้ตามด้านล่าง หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการซื้อขายกับร้านค้าแล้ว ผ่านวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เพย์สบาย, เพย์พาวน์ หรือ mPay ซึ่งวิธีการชำระเงินที่นอกเหนือจากวิธีที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีการอนุมัติรายการจากทาง TARAD.com จึงจะสามารถขอรับเงินชดเชยได้
  1.3 ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้ TARAD.com ภายใน 3 วันหลังจากสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  1.4 TARAD.com จะไม่ยอมรับการแจ้งขอเงินชดเชยผ่านทางโทรศัพท์
  1.5 วิธีการชำระเงินชดเชยจะเป็นวิธีใดขึ้นอยู่กับทางบริษัท
  1.6 จำนวนเงินชดเชยสูงสุดที่ทางบริษัทจะให้แก่ลูกค้า คือ 50,000 บาท นอกจากนี้การแจ้งขอเงินชดเชยไม่สามารถทำได้ หากเกินหลังจาก 15 วัน นับจากวันที่ชำระเงินหรือหลังจาก 10 วัน นับจากวันที่ชำระเงินในเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่า 30 วัน

  กรณีที่ 2 สินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย
  2.1 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องบิน เรือ และเรือยอร์ช
  2.2 ใบเรียกเก็บเงิน เช็ค แสตมป์ บัตรกำนัล บัตรท่องเที่ยว บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน และธนบัตรอื่นๆ
  2.3 อัญมณี เครี่องประดับ ภาพศิลปะ งานเขียน วัตถุโบราณ งานปั้น และงานศิลปะอื่น ๆ
  2.4 อสังหาริมทรัพย์
  2.5 สินค้าอื่นๆ ประเภทของขวัญ หรือสินค้าที่ยังไม่มีการตั้งราคา

  กรณีที่ 3 สินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย
  3.1. เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดไว้ให้กับร้านค้า
  3.2 เมื่อลูกค้าทำผิดกฏหมาย ผิดกฏระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการกำหนดใช้ก่อนหน้านี้และในปัจจุบันนี้
  3.3 เมื่อสินค้าถูกตีกลับเนื่องจากลูกค้าใส่ที่อยู่ผิด
  3.4 เมื่อสินค้าได้ถูกรับไว้จากที่อยู่ ที่ลูกค้าได้ระบุไว้
  3.5 เมื่อลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า
  3.6 เมื่อมีการตรวจสอบความเสียหาย ไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่บริษัทได้ระบุไว้
  3.7 เมื่อลูกค้าระบุที่อยู่ในการส่งสินค้านอกประเทศไทย
  3.8 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่อยู่นอกประเทศไทย
  3.9 เมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบที่ตังไว้ หรือขัดกับศีลธรรม
  3.10 เมื่อมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสมาชิก หรือข้อมูลใดๆ ในเอกสารการสมัครที่ไม่ถูกต้อง

  กรณีที่ 4 เหตุผลที่เงินชดเชยไม่ถูกจ่ายด้วยเหตุผลอื่น ๆ
  4.1 เมื่อสามารถติดต่อร้านค้าได้
  4.2 เมื่อมีการส่งสินค้าในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันแล้วระหว่างร้านค้าและลูกค้า
  4.3 เมื่อไม่มีการยอมรับว่าการส่งสินค้าได้ล่าช้าผิดปกตินับจากวันที่สินค้าได้ถูกซื้อ
  (จากวันที่ส่งสินค้า ซึ่งวันรับสินค้าได้ถูกตกลงกันไว้แล้วระหว่างลูกค้าและร้านค้า)
  4.4 เมี่อเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
  4.5 เมื่อสินค้าได้ถูกรับจากบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
  4.6 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นสงคราม ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว
  4.7 เมื่อต้นเหตุของความผิดพลาดเกิดจากลูกค้าเข้าใจผิดในตัวสินค้าเอง

  กรณีที่ 5 เมื่อมีการใช้สัญญาอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการของประกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งสินค้า ทางบริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ แก่ลูกค้า

  กรณีที่ 6 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบของการจ่าย เงินชดเชย โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • หรือติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล์ได้ที่ Support@tarad.com

 • กลับด้านบน  back