TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551) #3129839
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามราคาของไปรษณีย์ไทย (พัสดุ) 120.00 บาท  
 • ราคา : 65 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 • แนะนำ! กรุณาชำระเงินผ่านระบบตลาด รับแต้มแทนเงินสด มั่นใจได้ของชัวร์ 100%

แจ้งรหัสสินค้า : 3129839
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:37:09

   
  หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
  รหัสหนังสือ :     2414208130
  จำนวน :     100 หน้า
  ผู้แต่ง :     สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ
  ราคาปก :     65 บาท


  :: รายละเอียด
  หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง หนังสือเรียนแม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต การนำเสนอได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การ เรียนรู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดชั้นปีในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบ ความเข้้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
  :: สารบัญ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

  หน่วยย่อยที่ 1.1 ร่างกายของเรา

  ระบบประสาท

         - โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท

         - วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ

  ระบบต่อมไร้ท่อ

         - ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

         - วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยย่อยที่ 1.2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

  การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

  หน่วยย่อยที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

  การเบี่ยงเบนทางเพศ

         - สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

         - ผลกระทบของการเบี่ยงเบนทางเพศที่มีต่อบุคคลและสังคม

         - การป้องกันปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

  การใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

  หน่วยย่อยที่ 3.1 อาหารกับสุขภาพ

  อาหารสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

         - อาหารสำหรับวัยทารก

         - อาหารสำหรับวัยเด็กก่อนเรียน

         - อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

         - อาหารสำหรับวัยรุ่น

         - อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่

         - อาหารสำหรับวัยสูงอายุหรือวัยชรา

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

         - โภชนบัญญัติ 9 ประการ

         - ธงโภชนาการ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย

         - องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

  ปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

  อาหารกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

  วิธีการควบคุมและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

         - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก

         - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักน้อยหรือต้องการเพิ่มน้ำหนัก

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยย่อยที่ 3.2 สมรรถภาพทางกาย

  ความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

         - ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

  หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

  วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

  หน่วยย่อยที่ 4.1 การปฐมพยาาบาล

  ความหมายของการปฐมพยาบาล

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

  วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น

         - การสำรวจอาการบาดเจ็บ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

  วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยย่อยที่ 4.2 สารเสพติด

  ความหมายและประเภทของสารเสพติด

         - ประเภทของสารเสพติด

         -กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

  ลักษณะและอาการทั่วไปของผู้ติดสารเสพติด

  ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติดแต่ละชนิด

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ

  ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  บรรณานุกรม

  ดัชนี

   

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (1 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • icon review message
   บริการดีมากครับ
   car-holder
   09-11-2013 14:43
   10.00/10

   สินค้าทั้งหมดใน Order ID :

   ลำดับ
   No.
   รายการสินค้า
   Product List
   ราคาต่อชิ้น (บาท)
   Unit Price (THB)
   1
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
  • เพย์สบาย 
  • เพย์พาว 
  • เอ็มเปย์ 
  • โอนเงินผ่านธนาคาร     
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  • เอ็มเปย์ สเตชั่น 
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมลทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)