TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ #7531090
  • ชื่อสินค้า : สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : จัดส่งฟรี  
  • ราคา : 299 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 2 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
  •  
  • = 2 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แก้ไขล่าสุด : 12-06-2564 05:42:47

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

และแก๊สพร้อมอุปกรณ์

ทำที่ ............................................

....................................................

                                                                                    วันที่.........................................................

            สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง...................................โดย.................................................

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.................................ถนน........................ตำบล……………………. อำเภอ................................  จังหวัด…………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง

            กับ............................................................โดย.......................................................................................

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่............................ถนน....................................ตำบล...............................................

อำเภอ..................................... จังหวัด…………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ’’ผู้ว่าจ้าง’’ อีกฝ่ายหนึ่ง

            คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงกันมีข้อความสำคัญดังต่อไปนี้

            ข้อ 1.  ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้าง ทำการติดต่อเครื่องปรับอากาศ และการเดินแก๊สพร้อมอุปกรณ์ที่มีอยู่

ในแปลนดังรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ฉบับนี้นั้น.........................

................................................................................................................................................................................

            ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงราคาวัสดุและค่าแรงงานการติดตั้งจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามแบบและ

รายการดังกล่าวในข้อ 1. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .............................บาท (.............................................................)

แล้ว และจะจ่ายให้เพียง 90% ของยอดเงินแต่ละงวดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างของ..................................

.............................ตรวจรับงานเป็นหลักเกณฑ์ในการจ่าย

            ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำงานตามข้อ 1 และ

                   3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนช่างที่มีฝีมือดี มาดำเนินการให้เสร็จ

เรียบร้อยตามแบบและรายการ โดยสมบูรณ์

                   3.2 ผู้รับจ้างต้องเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงไปโดยที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เวลาทำงานตามรายการ ซึ่ง

แนบมาท้ายสัญญานี้ ถ้าผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้โดยเกิดจากความล่าช้าของผู้รับจ้าง

เอง ผู้รับจ้างยินดีให้ปรับวันละ.....................................บาท (................................................)

จนกว่าผู้รับจ้างทำงานเสร็จสิ้น ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แต่ถ้าเนิ่นนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดให้

ในรายการที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นเวลาเกินกว่า 30วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาว่าจ้างนี้โดยไม่ต้องจ่าย

เงินเป็นค่าเสียหาย หรือทดแทนใดๆทั้งสิ้น

            ข้อ 4. การตรวจสอบวัสดุเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และการเดินแก๊สต่างๆให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้

ติดต่อกับสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุม ตลอดจนคณะกรรมกาผู้เกี่ยวข้องโดยผู้รับจ้างต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

            ข้อ 5.  ข้อความนี้จะปรากฏในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

            ข้อ 6.  ข้อความนี้จะปรากฏในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

            ข้อ 7.  ข้อความนี้จะปรากฏในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

            ข้อ 8.  การส่งมอบเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ และแก๊สตามข้อ 1. ในงวดสุดท้ายจะถือว่าเสร็จเรียบร้อย

สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของ...................................................................................

ตรวจและเซ็นรับงาน จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว

            ข้อ 9. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ

เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ และแก๊สอันเกิดจากการติดตั้งไม่เรียบร้อยหรือความผิดพลาดของบริษัทผู้ผลิตเครื่อง

นั้นๆ ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี หลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งงานงวดสุดท้าย ภายในกำหนดเวลา 1 ปีของความรับผิด

ชอบนี้ หากเกิดการชำรุดความเสียหายจะต้องแก้ไขซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้

ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ  หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์มีจะ

จัดหาช่างมาทำโดยจะตัดเงินค่าซ่อมแซมจากยอดเงินที่เหลืออยู่ ตามราคาวัสดุและค่าแรง

            ข้อ 10.  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายที่เหลืออยู่ 10% ซึ่งได้หักไว้แต่ละครั้ง ของการจ่ายเงินต่อเมื่อคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างเซ็นรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจากงวดสุดท้ายไว้อีกเป็นจำนวนเงิน

...........................................บาท (...............................................................) เพื่อเป็นค่าประกันความเรียบร้อยของ

งาน ให้ผู้ว่าจ้างยึดไว้เวลา 1 ปี เมื่อพ้นกำหนดที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบนี้แล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินดังกล่าวให้ผู้รับ

จ้าง หากผู้รับจ้างมีการผิดสัญญาในข้อ 9. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตัดเงินจำนวนนี้ และคืนเงินให้ผู้รับจ้างเฉพาะส่วนที่

เหลืออยู่เท่านั้น

            ข้อ 11. ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นได้กับคนงานและพนักงาน

ของผู้รับจ้าง ที่มาทำงานนี้ด้วยทุกประการ

            สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ และมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านทราบข้อความเข้าใจโดย

ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้รับจ้าง

                                     (………………………………………….)

                                               

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ว่าจ้าง

                                     (………………………………………….)

                                               

ลงชื่อ………………………………………………..พยาน

                                     (………………………………………….)

 

ลงชื่อ………………………………………………..พยาน

                                     (………………………………………….)

หมายเหตุ

สัญญาฉบับสมบูรณ์ ราคา 299 บาท

สัญญาที่ต้องการให้ทนายเป็นพยาน ราคา 1999 บาท

สัญญาที่ประกันข้อพิพาท ไม่มีค่าทนายความในคดี (มีเฉพาะค่าเดินทาง) ราคา 19999 บาท                                                                        

 

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
Thailand Lawyers Network
22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110.
Thailand Lawyers Network Company 22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110. ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
No Merchants
เวลาให้บริการ (Business Hour)
24 hrs. On Chathttp://www.thailandlawyes.infoOffice time: Call Center: 02 114 7521Lawyer Direct: 089 226 8899
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
We providing legal consulting and legal service in any provinces of Thailand.Legal ServicesCompany registrationTaxes registrationAll kind of immigrate VisaWorking permitbusiness licensesLegal Consulting Company Legal ConsultingPersonal Legal ConsultingLitigationLitigation in civil LawsLitigation in Criminal LawsCall Us.Call Center 02 114 7521Lawyer Direct: 081 803 4097Lawyer in Provinces: 089 226 8899Lawyer near you 099 464 4445Chat with Lawyers https://direct.lc.chat/08941034