TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
สัญญาเช่าทรัพย์สิน #7531243
  • ชื่อสินค้า : สัญญาเช่าทรัพย์สิน
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : จัดส่งฟรี  
  • ราคา : 599 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 5 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
  •  
  • = 5 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด สัญญาเช่าทรัพย์สิน
แก้ไขล่าสุด : 13-06-2564 05:03:49

สัญญาเช่าทรัพย์สิน

รหัส 0046

                สัญญานี้ทำที่………………………………เมื่อวันที่……………เดือน…………………..

.……………… ระหว่าง………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่าผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่ง

กับ……………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………..

อยู่บ้านเลขที่…………ซอย………………….ถนน……………………..แขวง………………………

เขต…………………..จังหวัด…………………… ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่าผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน  โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

                ข้อ 1.  ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินคือ…………………………………

….……………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………..

เพื่อประโยชน์ในการ…………………………………………………………………………………..

                ข้อ 2.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเช่าทรัพย์สินตามข้อ 1. มีกำหนด………..ปี นับตั้งแต่วันที่

…………เดือน…………………..………ถึงวันที่……..เดือน…………………… .. ………….

                ข้อ 3.  ผู้เช่าตกลงชำระเงินดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ให้เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยชำระภายใน

วันที่ 2 ของแต่ละเดือน

                     (1)  ค่าเช่าจำนวน……………….บาท

                     (2)  ค่าเครื่องทำความเย็น จำนวน……………..บาท

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………บาท (………………………………………)

                ผู้เช่าจะต้องวางเงินเป็นประกันการชำระค่าเช่า……………….เดือน จำนวน………………

………………และเป็นประกันค่าใช้โทรศัพท์……………………..บาท โดยวางเงินประกันหมายเลข

ละ……………………..บาท เงินทั้งสองรายการนี้ผู้ให้เช่าจะคืนให้เมื่อผู้เช่ามิได้ผิดสัญญาและมิได้ค้างชำระเงินต่าง ๆ ตามสัญญานี้

                การชำระเงินตามข้อ 3 (1) และ (2) นั้น ผู้เช่าจะต้องนำไปชำระให้กับผู้ให้เช่า ณ ที่ทำการของผู้ให้เช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน

                อนึ่ง ผู้ให้เช่าจะส่งพนักงานของผู้ให้เช่าไปเก็บเงินดังกล่าว ณ ที่ทำการหรือสถานที่ของผู้เช่าก็ได้  แต่การนี้ไม่ลบล้างหน้าที่ของผู้เช่าตามวรรคสาม

                สำหรับค่ากระแสไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์นั้น  ผู้เช่าจะต้องเสียเองตามจำนวนที่แจ้งในเครื่องวัด  โดยฝ่ายผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ไปเก็บจากผู้เช่าในแต่ละเดือน

                ข้อ 4.  ทรัพย์สินที่เช่าตามข้อ 1. ผู้เช่าจะนำไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือยินยอมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายให้ผู้อื่นใช้ หรือได้รับประโยชน์หรือโอนสิทธิของตนที่มีอยู่ตามสัญญานี้ให้ผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือ

                ข้อ 5.  ในวันทำสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้กับผู้เช่าแล้ว และผู้เช่าได้ตรวจดูแล้วเห็นว่าอยู่ในสภาพปกติที่ผู้เช่าจะได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่านี้ทุกประการ อนึ่ง ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องและรอนสิทธิ

                ข้อ 6.  ผู้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพปกติตลอดไป บรรดาทรัพย์สินหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ผู้เช่าหรือบุคคลอื่นใดนำมาติดตั้ง ตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าจะรื้อถอนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดทำการรื้อถอนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่ามิได้

                ข้อ 7.  ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าจะเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรก็ได้ ถ้าผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเห็นว่าทรัพย์สินที่เช่าหรืออุปกรณ์เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ติดอยู่กับทรัพย์สินที่ให้เช่าอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทร และหรือจะเป็นอันตรายเสียหาย  ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนจะแจ้งให้ผู้เช่าทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมด้วยทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง  ซึ่งผู้เช่าจะต้องรีบดำเนินการโดยพลัน หากละเลยหน้าที่ตามข้อนี้และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบแม้ในผลต่อเนื่องอันเกิดจากการละเลยนี้ด้วย

                ข้อ 8.  ผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1. แห่งสัญญานี้มิได้

                ข้อ 9.  ถ้าในระหว่างอายุแห่งการเช่าตามสัญญานี้และมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สินที่เช่า และผู้ให้เช่าประสงค์จะทำการเช่นว่านี้ ผู้เช่าจะไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าการนั้นจะเป็นการไม่สะดวกแก่ตนก็ตาม ถ้าการซ่อมแซมเป็นสภาพซึ่งต้องกินเวลานานเกินกว่า 3 เดือน ผู้เช่าจะเลิกสัญญาก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ

                ข้อ 10. ถ้าทรัพย์สินที่เช่านั้นชำรุดบกพร่องหรืออยู่ในสภาพที่น่าจะเกิดความเสียหายหรือเป็นอันตราย หรือมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าน่าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปัดป้องภยันตรายใด ๆ อันจะเกิดมีขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าก็ดี หรือมีขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าก็ดี หรือมีบุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาในหรือบริเวณทรัพย์สิน หรือเรียกร้องอ้างสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือทรัพย์สินที่เช่าก็ดี หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดน่าจะไม่ใช่ตัวแทนของผู้เช่าในการติดต่อกับผู้เช่าเกี่ยวด้วยการปฏิบัติการตามสัญญานี้ก็ดี  ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบโดยพลัน แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง  เว้นแต่ผู้ให้เช่าจะได้รับทราบถึงเหตุดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว

                ข้อ 11.  ผู้เช่าจะทำการดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอนทรัพย์สินที่เช่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าหาได้ไม่ ถ้าผู้เช่าจะทำการโดยมิได้รับคำยินยอมเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าจะเรียกให้ผู้เช่าทำทรัพย์สินที่เช่ากลับคืนสู่สภาพเดิมและให้ผู้เช่ารับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความสูญหายหรือบุบสลายอันเนื่องมาจากการดัดแปลงต่อเติมหรือรื้อถอนนี้ก็ได้ด้วย

                ข้อ 12.  ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าเพราะความผิดของผู้เช่าหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงหรือบุคคลอื่นใดที่มิใช่บุคคลที่เป็นฝ่ายผู้ให้เช่า

                ข้อ 13.  เพื่อบริการให้ความสะดวกต่อผู้เช่า ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงกันดังนี้

    (1)  ผู้ให้เช่าจะเปิดเครื่องทำความเย็นสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 . ถึง 17.00 . และสำหรับวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 07.00 . ถึง 12.00 .  ทั้งนี้ยกเว้นวันหยุดราชการและวันอาทิตย์ ซึ่งผู้ให้เช่าจะไม่เปิดเครื่องทำความเย็น  อนึ่งถ้าผู้เช่าต้องการที่จะใช้ความเย็นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้นี้แล้ว  ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผู้ให้เช่าจะได้จัดการให้ตามสมควร  ซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มอันเนื่องมาจากการนี้ตามจำนวนเงินที่ผู้ให้เช่ากำหนด

    (2)  สำหรับที่จอดรถยนต์ของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะจัดให้ผู้เช่าจอดรถในบริเวณที่จอดรถของอาคารตามเนื้อที่ และหรือจำนวนรถยนต์ที่ผู้ให้เช่ากำหนด อนึ่งผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบหรือดูแลรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้เช่าที่นำมาจอดหรือนำมาไว้ ณ ที่ดังกล่าว

    ข้อ 14.  ผู้เช่าจะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่าเสมอด้วยวิญญูชนจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง และจะต้องการรักษาความสะอาดตามปกติวิสัยและเทศบัญญัติเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญและเสื่อมสภาพแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งต้องไม่กระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้เดือดร้อนหรือรำคาญหรือเสื่อมสุขภาพแก่ผู้อยู่ข้างเคียงด้วย

                ข้อ 15. ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

                ข้อ 16. ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

                ข้อ 17  ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

                ข้อ 18.  ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าปรับวันละ………..บาท

หรือดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงินที่ค้างชำระนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ให้เช่า  สิทธิตามข้อนี้แล้วแต่ผู้ให้เช่าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

                ข้อ 19.  ในกรณีที่ผู้เช่าจะต้องเสียค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งนอกจากจะชำระเต็มจำนวนแล้ว ผู้เช่ายังจะต้องชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากยอดเงินค่าเสียหายทั้งหมดนับแต่วันที่ต้องรับผิด จนกว่าจะชำระเสร็จพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไปเพื่อการนี้

                ข้อ 20.  ในกรณีที่สัญญานี้ต้องเลิกกันไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ผู้เช่าจะต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารแล้วส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าส่งคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพปกติที่ผู้ให้เช่าจะใช้ประโยชน์ได้ทันที ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่สัญญาต้องเลิกกัน หากพ้นกำหนดนี้แล้วถ้าผู้เช่าไม่ขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร ไม่ส่งมอบหรือไม่สามารถส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดที่ไม่ใช่ความผิดฝ่ายผู้ให้เช่าแล้วผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราวันละ………..บาท

จนกว่าจะจัดการให้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพปกติที่ผู้ให้เช่าจะใช้ประโยชน์ได้  และถ้าผู้เช่าไม่จัดการดังกล่าวนี้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่สัญญาเลิกกัน ผู้ให้เช่าจะจัดการเองก็ได้โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไปอีกโสดหนึ่ง นอกจากค่าปรับดังกล่าวข้างต้นด้วย

   ข้อ 21.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า นอกจากที่ปรากฏรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญานี้แล้ว มิได้มีการตกลงหรือมีเงื่อนไขอื่นใดด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรนอกเหนือไปจากนี้แล้ว ไม่ว่าจะมีมาก่อนหรือภายหลังสัญญานี้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความในสัญญานี้จะทำได้ต่อเมื่อคู่สัญญาทั้งฝ่ายได้ลงลายมือชื่อ และได้ระบุไว้ในต้นฉบับแห่งสัญญานี้ที่ผู้ให้เช่าเก็บไว้ว่าได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความแห่งสัญญานี้แล้ว ปรากฏข้อความตามเอกสารที่ระบุ

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้ทั้งหมดแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตาม

เจตนาแห่งตน  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้รับจ้าง

        (………………………………………….)

                                               

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ว่าจ้าง

        (………………………………………….)

                                               

ลงชื่อ………………………………………………..พยาน

        (………………………………………….)

 

ลงชื่อ………………………………………………..พยาน

        (………………………………………….)

 

หมายเหตุ

สัญญาฉบับสมบูรณ์ ราคา 599 บาท

สัญญาที่ต้องการให้ทนายเป็นพยาน ราคา 1999 บาท

สัญญาที่ประกันข้อพิพาท ไม่มีค่าทนายความในคดี (มีเฉพาะค่าเดินทาง) ราคา 19999 บาท 

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
Thailand Lawyers Network
22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110.
Thailand Lawyers Network Company 22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110. ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
No Merchants
เวลาให้บริการ (Business Hour)
24 hrs. On Chathttp://www.thailandlawyes.infoOffice time: Call Center: 02 114 7521Lawyer Direct: 089 226 8899
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
We providing legal consulting and legal service in any provinces of Thailand.Legal ServicesCompany registrationTaxes registrationAll kind of immigrate VisaWorking permitbusiness licensesLegal Consulting Company Legal ConsultingPersonal Legal ConsultingLitigationLitigation in civil LawsLitigation in Criminal LawsCall Us.Call Center 02 114 7521Lawyer Direct: 081 803 4097Lawyer in Provinces: 089 226 8899Lawyer near you 099 464 4445Chat with Lawyers https://direct.lc.chat/08941034