TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร #7531267
  • ชื่อสินค้า : สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : จัดส่งฟรี  
  • ราคา : 599 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 5 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
66 021147521 , 66 0994644445
แจ้งรหัสสินค้า : 7531267
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
  •  
  • = 5 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร
แก้ไขล่าสุด : 13-06-2564 05:47:45

สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร

รหัส 0059

ทำที่…………………………………………………………

วันที่…………..เดือน……………………… .…………………….

 

            สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง  …………………………อยู่บ้านเลขที่………………………………

ถนน…………………ตำบล/แขวง……………………….อำเภอ/เขต…………………………………………

จังหวัด…………………………………...ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้เช่า   ฝ่ายหนึ่ง กับ……………

……………………………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ให้เช่า   อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาเช่ากับมีข้อความดังต่อไปนี้

 

หมวด  .  การเช่าห้องและบริการในอาคาร

ข้อ  1.  ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า   ห้องที่…………….ชั้นที่ ……………เนื้อที่………..

ตารางฟุต  อาคารดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่………………..ถนน………………..ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต………………………………….จังหวัด……………………. รวมทั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์

ซึ่งติดตั้งอยู่ขณะทำสัญญานี้   หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า

            ข้อ  2.  ผู้ให้เช่าตกลงที่จะจัดให้มีการบริการแก่ผู้เช่าตามเงื่อนไขในสัญญาหมวด ข.  ของสัญญา    ฉบับนี้

            ข้อ    3.   สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคารฉบับนี้ มีกำหนดเวลา…………….…ปี นับตั้งแต่วันที่

…..……………….เดือน……………………..  ……………ถึงวันที่ …………….เดือน………………….. ………………โดยผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าห้องและบริการเป็นรายเดือน ซึ่งแยกเป็นอัตราค่าเช่าห้อง เดือนละ…………………………..บาท (……………………………………..……………) ค่าบริการปกติ

ในอัตราเดือนละ ……………………….บาท (…………………………………………………………….)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน……………………….บาท (…………………………………………………………….) และผู้เช่าตกลงที่จะนำไปชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ณ สถานที่ทำการงานของผู้ให้เช่าภายในวันที่………………..ของทุกเดือน ข้อ 4.  ในวันทำสัญญานี้   ผู้เช่าได้มอบเงินประกันจำนวน ……………………………...บาท (…………………………………………………………….) ให้แก่ผู้ให้เช่า   เพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบของผู้เช่า

เงินประกันนี้ผู้ให้เช่าจะคืนให้แก่ผู้เช่าเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว   หรือเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า  และผู้เช่าไม่มีหนี้สินค้างชำระแก่ผู้ให้เช่า

ในกรณีที่ผู้เช่ามีหนี้สินค้างชำระแก่ผู้ให้เช่า   ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินประกันได้  และหากยังมีเงินเหลืออยู่  ผู้ให้เช่าจะคืนให้แก่ผู้เช่า  แต่หากหนี้สินจากเงินประกันแล้วยังไม่คุ้มกับเงินที่ผู้เช่าจะต้องชำระ   ผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกร้องจากผู้เช่าจนครบ

หมวด  .    ขอบเขตและเงื่อนไขของการบริการ

ข้อ  5.  ผู้ให้เช่าตกลงที่จะจัดให้มีการบริหารปกติแก่ผู้ให้เช่า เฉพาะในวันราชการตั้งแต่เวลา

………………….    ถึง  เวลา …………………….  การบริการปกตินี้ผู้เช่าต้องเสียค่าบริการพร้อมค่าเช่าตามที่ได้กล่าวไว้ใน  หมวด ก.  ข้อ  3.  ซึ่งได้แก่การบริการต่อไปนี้ คือ

(1)    บริการทำความสะอาดในสถานที่ที่ใช้ร่มกันในตัวอาคาร

(2)    บริการห้องสุขาและน้ำใช้ในห้องสุขา

(3)    บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคาร

(4)    บริการเครื่องปรับอากาศและการปรับภาวะอากาศ

(5)    บริการอุปกรณ์ดับเพลิงภายในตัวอาคาร

(6)    บริการลิฟท์และบันไดเลื่อนสำหรับส่งบุคคล  หรือสิ่งของภาในตัวอาคาร

(7)    บริการให้ใช้ที่จอดรถภายในตัวอาคาร  จำนวน………………..คัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ  ทั้งสิ้น

(8)    บริการเวรยามรักษาความปลอดภัยภายในตัวอาคาร

(9)    …………………………………………….

ข้อ  6.  ผู้ให้เช่าอาจจะจัดให้มีบริการพิเศษตมที่ผู้เช่าร้องขอ และหากผู้ให้เช่าตกลงที่จะจัดบริการพิเศษให้ผู้เช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   ซึ่งได้แก่ การบริการต่อไปนี้คือ

(1)  บริการปรับภาวะอากาศนอกเหนือการบริการปกติ   ผู้เช่าจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมในอัตรา   ชั่วโมงละ ………………บาท (…………………………………..)

(2)  บริการกระแสไฟฟ้าซึ่งต่อจากระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยผู้เช่าจะต้องจัดหามาตรวัดหน่วย    ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ   ที่จำเป็นในการติดตั้งเอง    อัตราค่าบริการคิดเป็นจำนวนหน่วยที่ใช้ของการไฟฟ้านครหลวง   โดยคิดอัตราหน่วยละ………………บาท (…………………………………..)

(3)  บริการโทรศัพท์ (เครื่องพ่วง)   เครื่องละ………………บาท ต่อเดือน (……………………….

….……………………………………..)  ซึ่งใช้ติดต่อภายในอาคารเท่านั้น  หากผู้เช่าใช้ติดต่อภายนอกอาคารผู้เช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตรา………………………………….

            ข้อ  7.  อัตราค่าบริการพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามส่วนที่มีการขึ้นลงของอัตราค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง   และอัตราค่าโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์

            ข้อ  8.  ผู้เช่าต้องชำระค่าบริการพิเศษ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

            ข้อ  9.  ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทำให้ผู้ให้เช่าต้องลดการบริการลง หรือไม่สามารถให้การบริการให้แก่ผู้เช้าได้   ไม่ว่าจะเป็นการบริการปกติ   หรือการบริหารพิเศษก็ตาม   ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ แก่ผู้เช่า

            หมวด  .  เงื่อนไขของการเช่าห้องในอาคาร

            ข้อ  10.   ผู้เช่าจะใช้ห้องที่เช่า เพื่อ……………………………………………………………เท่านั้น

            ข้อ  11.  ผู้เช่าจะไม่ใช้ห้องที่เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลับนอน   หรือยินยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าอาศัยหลับนอนในห้องที่เช่า

            ข้อ  12.  ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

            ข้อ  13.  ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

            ข้อ  14.  ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

            ข้อ  16.  ห้ามมิให้ผู้เช่าคัดแปลงต่อเติมสถานที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน และไม่ว่ากรณีใด ๆ   สิ่งที่ซึ่งได้ดัดแปลงหรือต่อเติมต่าง ๆ   ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ให้เช่าให้ผู้เช่ารื้อถอนไป ผู้เช่าต้องซ่อมแซมสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม

            ข้อ  17.  ผู้เช่าต้องเป็นผู้บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ    ในห้องที่เช่าด้วยทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง

            ข้อ  18.  ห้ามมิให้ผู้เช่าเองประกันภัยทรัพย์สินของตนที่อยู่ในห้องที่เช่า   เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน

            ข้อ  19.  ห้ามมิให้ผู้เช่านำห้องที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง   หรือโอนสิทธิการเช่า   เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน

            ข้อ  20.  ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูแลทรัพย์สินที่เช่าได้ตลอดเวลา   โดยผู้เช่าจะต้องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ   ให้แก่ผู้ให้เช่า

 

            หมวด  .  สัญญาเลิกกัน

            ข้อ  21.   หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือถูกยึดทรัพย์บังคับคดี   หรือถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

            ข้อ  22.  เมื่อครบอายุการเช่าก็ดี   หรือสัญญาเลิกกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ดี ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากห้องที่เช่า และส่งมอบคืนห้องที่เช่าให้แก่ผู้เช่าในสภาพที่เรียบร้อยดังเดิม   หากผู้เช่าไม่ได้ส่งมอบคืนห้องที่เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าครอบครองห้องที่เช่าได้ทันที

            หากผู้เช่าไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องที่เช่า  โดยหนังสือสัญญานี้  ผู้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าปิดห้องเช่า  หรือทำการขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากสถานที่เช่าได้  และผู้ให้เช่ามีสิทธินำห้องที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าต่อได้ทันที

            หากผู้ให้เช่านำทรัพย์สินของผู้เช่าที่ขนย้ายออกไปฝากไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคล  ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระค่ารักษาหรือค่ารับฝากทรัพย์สินดังกล่าวเอง  และผู้เช่าขอสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ   อันอาจมีขึ้นจากการที่ผู้ให้เช่าขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น

            สัญญานี้ทำขึ้นเป็น……………………..ฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว เห็นว่าสัญญาถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้รับจ้าง

        (………………………………………….)

                                               

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ว่าจ้าง

        (………………………………………….)

                                               

ลงชื่อ………………………………………………..พยาน

        (………………………………………….)

 

ลงชื่อ………………………………………………..พยาน

        (………………………………………….)

 

หมายเหตุ

สัญญาฉบับสมบูรณ์ ราคา 599 บาท

สัญญาที่ต้องการให้ทนายเป็นพยาน ราคา 1999 บาท

สัญญาที่ประกันข้อพิพาท ไม่มีค่าทนายความในคดี (มีเฉพาะค่าเดินทาง) ราคา 19999 บาท

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
Thailand Lawyers Network
22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110.
Thailand Lawyers Network Company 22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110. ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
No Merchants
เวลาให้บริการ (Business Hour)
24 hrs. On Chathttp://www.thailandlawyes.infoOffice time: Call Center: 02 114 7521Lawyer Direct: 089 226 8899
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
We providing legal consulting and legal service in any provinces of Thailand.Legal ServicesCompany registrationTaxes registrationAll kind of immigrate VisaWorking permitbusiness licensesLegal Consulting Company Legal ConsultingPersonal Legal ConsultingLitigationLitigation in civil LawsLitigation in Criminal LawsCall Us.Call Center 02 114 7521Lawyer Direct: 081 803 4097Lawyer in Provinces: 089 226 8899Lawyer near you 099 464 4445Chat with Lawyers https://direct.lc.chat/08941034