TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ #7531637
  • ชื่อสินค้า : สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : จัดส่งฟรี  
  • ราคา : 899 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 8 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
66 021147521 , 66 0994644445
แจ้งรหัสสินค้า : 7531637
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
  •  
  • = 8 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แก้ไขล่าสุด : 15-06-2564 07:40:32

รหัส 0081

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ทำที่……………………………………………………...

วันที่………..เดือน……………………….…………..

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท ………………………………………………………..จำกัดสำนักงานตั้งอยู่ที่……………………………………………………………………………………กรุงเทพฯ

โดย……………………….……………………………………กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทฯ

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ซื้อฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ………………………………………………จำกัดสำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………………ถนน……………………………ตำบล …………………………อำเภอ…………………………จังหวัด………………………...โดย…………………………………………

และ……………………………………………….กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทฯ ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่าผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังนี้

ข้อ 1.  ผู้ซื้อตกลงซื้อแลกะผู้ขายตกลงขายสินค้าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์……………………รายละเอียดสินค้าที่ซื้อขายปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ในราคา…………………………………..บาท (……………………………………………………)

ข้อ 2.  ราคาสินค้าดังกล่าวในข้อ 1.  ทั้งหมดเป็นราคาพร้อมติดตั้งซึ่งไม่รวมค่าภาษีการค้าอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทย (Initial Charge) ซึ่งผู้ขายจะต้องดำเนินการผ่านพิธีการนำเข้าทั้งหมดเอง โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นเงิน……………….บาท (………………………………..) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ()

ข้อ 3.  ในระหว่างรอการส่งมอบสินค้าตามสัญญานี้ หากบริษัทฯ…………………………จำกัดได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้าดังกล่าว (FOB) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทย (Initial Charge) และผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบแล้ว ให้ถือเอาราคาเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายในวันส่งมอบสินค้านั้นเป็นราคาซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงใหม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ก็ให้ถือเอาราคาเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นราคาซื้อขายสินค้านั้น

ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงใหม่สูงกว่าราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบภายใน 3 เดือน ก่อนกำหนดวันส่งมอบสินค้านั้นให้ถือเอาราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นราคาซื้อขาย แต่ถ้าผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบเกินกว่า 3 เดือนก่อนกำหนดวันส่งมอบสินค้าให้ถือเอาราคาเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นราคาซื้อขายสินค้านั้น แต่ผู้ซื้อมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานั้นได้ โดยแจ้งให้           ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคา หากผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิ ในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อยอมรับตามราคาเปลี่ยนแปลงใหม่นั้น

ข้อ 4.  การชำระราคาสินค้าผู้ซื้อตกลงชำระราคาสินค้าที่ส่งมอบรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ              นำสินค้าเข้าในประเทศไทย (Initial Charge) เป็นเงินสดหรือเช็ค โดยระบุชำระให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วัน            นับแต่วันที่ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าและทำการประกอบติดตั้ง ณ สถานที่ผู้ซื้อกำหนดจนแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ซื้อได้ตรวจรับมอบสินค้าแล้ว

ข้อ 5.  ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

ข้อ 6. ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

ข้อ 7. ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

ข้อ 8.  ผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งดำเนินการอย่างอื่นอันจำเป็นต่อการติดตั้งสินค้า       ให้เสร็จเรียบร้อยอย่างน้อย 7 วันก่อนที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าด้วยทุนทรัพย์ของผู้ซื้อเอง

ข้อ 9.  ผู้ขายขอรับประกันคุณภาพสินค้าและความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติของสินค้าแต่ละรายการที่ซื้อขายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา () นับจากวันที่ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้เว้นแต่ภายในระยะเวลาดังกล่าว สินค้านั้นได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกจากผู้ขายหรือตัวแทนผู้ขาย หรือความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้แทนผู้ซื้อ หรือบุคคลอื่นใดนอกเหนือสภาพการใช้งานตามปกติ

ข้อ 10.  ในกรณีที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาโดยปราศจากมูลเหตุอันชอบหรือขอยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก่อนสินค้าตามข้อ 1.  หรือเมื่อสินค้าตามข้อ 1. ได้จัดส่งมาถึงประเทศไทย ผู้ซื้อยินยมชำระเบี้ยปรับให้ผู้ขายคิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาสินค้าตามข้อ 1 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณีนอกเหนือไปจากสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ขายมีต่อผู้ซื้อ

ข้อ 11.  หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง         มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และฝ่ายที่ประพฤติผิดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อีก         ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

 

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านตรวจดูโดยตลอดแล้ว  เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

                                                                  (ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้ซื้อ

                                                                                             ผู้มีอำนาจลงนาม

 

                                                                  บริษัท……………………………………………..จำกัด

                                                                                                                                                                                                                                                                                     (…………………………………………….)                      

 

                                                                  (ลงชื่อ……………………………………………..ผู้ขาย

                                                                                              ผู้มีอำนาจลงนาม

 

                                                                     บริษัท……………………………………………..จำกัด

                                                                                                                                                                                                                                                                 (…………………………………………….)

หมายเหตุ

สัญญาฉบับสมบูรณ์ ราคา 899 บาท

สัญญาที่ต้องการให้ทนายเป็นพยาน ราคา 1999 บาท

สัญญาที่ประกันข้อพิพาท ไม่มีค่าทนายความในคดี (มีเฉพาะค่าเดินทาง) ราคา 19999 บาท 

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
Thailand Lawyers Network
22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110.
Thailand Lawyers Network Company 22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110. ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
No Merchants
เวลาให้บริการ (Business Hour)
24 hrs. On Chathttp://www.thailandlawyes.infoOffice time: Call Center: 02 114 7521Lawyer Direct: 089 226 8899
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
We providing legal consulting and legal service in any provinces of Thailand.Legal ServicesCompany registrationTaxes registrationAll kind of immigrate VisaWorking permitbusiness licensesLegal Consulting Company Legal ConsultingPersonal Legal ConsultingLitigationLitigation in civil LawsLitigation in Criminal LawsCall Us.Call Center 02 114 7521Lawyer Direct: 081 803 4097Lawyer in Provinces: 089 226 8899Lawyer near you 099 464 4445Chat with Lawyers https://direct.lc.chat/08941034