TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน #7531643
  • ชื่อสินค้า : สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : จัดส่งฟรี  
  • ราคา : 899 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 8 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
66 021147521 , 66 0994644445
แจ้งรหัสสินค้า : 7531643
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
  •  
  • = 8 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
แก้ไขล่าสุด : 15-06-2564 07:53:49

รหัส 0087

สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน

ทำที่ ………………………………...………………

วันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. 25….

 

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………………………….ณ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ……………………………………..จำกัด (มหาชน) ระหว่าง……………………………………………….. อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………...หมู่…………………..ถนน…………………………….. ตำบล………………………..อำเภอ…………………………………..จังหวัด………………………………. โทรศัพท์…………………………………..ซึงต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ขายฝ่ายหนึ่ง และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ……………………………………….จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ขายประสงค์จะขาย ขายลด ขายช่วงลด ตั๋วเงิน  ซึ่งผู้ขายเป็นผู้ทรงอยู่โดยชอบด้วย             กฎหมายให้แก่ผู้ซื้อ และโดยที่ผู้ซื้อตกลงจะรับซื้อ รับซื้อลด รับช่วงซื้อลดตั๋วเงินดังกล่าวภายในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน………………………….บาท (…………………………………………..) ฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจะตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1.  ผู้ขายตกลงขาย ขายลด ขายช่วงลด ตั๋วเงินฉบับเดียว หรือหลายฉบับให้แก่ผู้ซื้อโดยจะเป็นคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ โดยผู้ซื้อตกลงรับซื้อ รับซื้อลด รับช่วงซื้อลดตั๋วเงินดังรายการต่อไปนี้

 

เช็คธนาคาร                      หมายเลข                        ลงวันที่                       จำนวนเงิน

         

 

 

 

 

 

 


จากผู้ขาย ภายในวงเงินไม่เกิน…………………………บาท (………………………………………….) และ ภายในระยะเวลาไม่เกิน…………………..วัน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้ และผู้ขายได้รับเงินไปครบถ้วนในวันนี้แล้ว                                                                                                                                                                                         ข้อ 2.  เมื่อตั๋วเงินซึ่งผู้ซื้อได้รับซื้อไว้ตามข้อ 1. ถึงกำหนดใช้เงินแล้ว และหากผู้ซื้อไม่อาจรับเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ซื้อจะคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ปรากฏตามตั๋วเงินนั้นจากผู้ขายในอัตราร้อยละ………………………ต่อปี จนกว่าจะได้รับชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นเสร็จสิ้น

ข้อ 3. ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น        

ข้อ 4.  ข้อความนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์เท่านั้น        

ข้อ 5.  บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ขายนั้นไม่ว่าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ได้  ถ้าหากได้ส่งไปยังตำบลสถานที่ ที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ขายแล้วโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับหรือไม่และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้ เพราะตำบลและสถานที่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยผู้ขายไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อผู้ซื้อก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหากไม่พบตำบลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นก็ดี  ให้ถือว่าผู้ขายได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสือใดของผู้ซื้อแล้วโดยชอบ

ทั้งสองฝ่ายต่างทราบข้อความในสัญญานี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับความประสงค์จึงได้ลงนามไว้ในสัญญานี้ต่อพยานตาม วัน เดือน ปี ที่กล่าวข้างต้น

                                                                                       

 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้ซื้อ

        (……………………….....………………….)

                                                                   

ลงชื่อ ………………………………...………………. ผู้ขาย

        (…………………………….....…………….)

 

ลงชื่อ ………………………………………………….คู่สมรส ผู้ให้ความยินยอม
                                          (……………………......…………………….)

                                                                   

ลงชื่อ ………………………....………………………. พยาน

        (……………………......…………………….)

 

ลงชื่อ ……………………....…………………………. พยาน

        (……………......…………………………….)

 

หมายเหตุ

สัญญาฉบับสมบูรณ์ ราคา 899 บาท

สัญญาที่ต้องการให้ทนายเป็นพยาน ราคา 1999 บาท

สัญญาที่ประกันข้อพิพาท ไม่มีค่าทนายความในคดี (มีเฉพาะค่าเดินทาง) ราคา 19999 บาท

                                                                                                                   

สัญญาต่อท้าย

 

ลำดับ

เช็คธนาคาร

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

จำนวนเงิน

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่า เช็คจำนวน…………..ฉบับ รวมเป็นเงิน……………………………………บาท (…………………………………………….) ข้างต้น ได้นำมาขายลดกับบริษัท……………………….จำกัด ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

 

                                                              (ลงชื่อ)………………………………………………ผู้ให้สัญญา

 

 

 

 

 

บริษัท…………………………….จำกัด

 

                                                              วันที่………………เดือน…………………….……………

 

ข้าพเจ้า………………………………………อายุ……………….ปี อยู่บ้านเลขที่……………... ถนน…………………………….ตำบล……………………………..อำเภอ…………………………………. จังหวัด……………………………….โทรศัพท์……………………………...ขอให้ทำสัญญาให้ไว้ต่อบริษัท …………………………………….จำกัด ดังต่อไปนี้

 

ตามที่ข้าพเจ้าได้นำเช็คตามรายการด้านหลังสัญญานี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ รวมเป็นเงิน………………………บาท มาเพื่อขายลดให้แก่บริษัทและได้รับเงินค่าขายลดไปครบถ้วนในวันนี้แล้ว ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเงินตามเช็ค ข้าพเจ้ายอมเข้ารับผิดชอบชดใช้เงิน……………..บาท(………………………) พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ…………………….ต่อปี และยอมให้บริษัทฯ ฟ้องร้องบังคับให้ข้าพเจ้าชำระหนี้พร้อมทั้งค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดือน  เรียกร้อง  ทวงถาม  ดำเนินคดี  และการบังคับชำระหนี้โดยครบถ้วนทุกประการ

 

ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้ตลอดแล้ว จึงลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

(ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้ให้สัญญา

            (………………………………………….)

 

(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน

            (………………………………………….)

 

(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน

            (………………………………………….)

 

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
Thailand Lawyers Network
22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110.
Thailand Lawyers Network Company 22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110. ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
No Merchants
เวลาให้บริการ (Business Hour)
24 hrs. On Chathttp://www.thailandlawyes.infoOffice time: Call Center: 02 114 7521Lawyer Direct: 089 226 8899
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
We providing legal consulting and legal service in any provinces of Thailand.Legal ServicesCompany registrationTaxes registrationAll kind of immigrate VisaWorking permitbusiness licensesLegal Consulting Company Legal ConsultingPersonal Legal ConsultingLitigationLitigation in civil LawsLitigation in Criminal LawsCall Us.Call Center 02 114 7521Lawyer Direct: 081 803 4097Lawyer in Provinces: 089 226 8899Lawyer near you 099 464 4445Chat with Lawyers https://direct.lc.chat/08941034