TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
การบัญชีชั้นกลาง 2/อ.ศิลปพร #7536240
  • ชื่อสินค้า : การบัญชีชั้นกลาง 2/อ.ศิลปพร
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 20.00 บาท  
  • ราคา : 300 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 3 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
02 4248553 , 081 6598806
แจ้งรหัสสินค้า : 7536240
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
  •  
  • = 3 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด การบัญชีชั้นกลาง 2/อ.ศิลปพร
แก้ไขล่าสุด : 09-07-2564 06:41:18

ชื่อหนังสือ  การบัญชีชั้นกลาง 2

ชื่อผู้แต่ง    อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชรและคณะ

ISBN        978-616-582-401-9

ปีที่พิมพ์     ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564

จำนวน       328  หน้า

ราคา          300  บาท

หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 2 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีของทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด โดยมีเนื้อหา 8/ บท ครอบคลุมการบัญชีห้างหุ้นส่วน หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ส่วนของเจ้าของ การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และกำไรต่อหุ้น

สารบัญละเอียด

คำนำ

ประวัติผู้เขียน 

สารบัญสรุป

สารบัญละเอียด

บทที่ 1     การบัญชีห้างหุ้นส่วน : การจัดตั้งและการดำเนินงาน

1.1     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน

1.2     หลักการบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน

1.3     การรับหุ้นส่วนใหม่

1.4     การออกจากการเป็นหุ้นส่วน

1.5     สรุป

1.6     แบบฝึกหัดและคำถาม

บทที่ 2     การบัญชีห้างหุ้นส่วน : การเลิกห้างและการชำระบัญชี

2.1     การเลิกห้างหุ้นส่วน

2.2     การชำระบัญชีโดยคืนทุนในคราวเดียว

2.3     การชำระบัญชีโดยคืนทุนเป็นคราว ๆ

2.4     สรุป

2.5     แบบฝึกหัดและคำถาม

บทที่ 3     หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

3.1     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สิน

3.2     หนี้สินหมุนเวียน

3.3     การประมาณการหนี้สิน

3.4     หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

3.5     สรุป

3.6     แบบฝึกหัดและคำถาม

บทที่ 4     การบัญชีสำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน

4.1     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินไม่หมุนเวียน

4.2     หนี้สินทางการเงิน

4.3     หุ้นกู้

4.4     ตั๋วเงินจ่าย

4.5     การตัดรายการหุ้นกู้และตั๋วเงินจ่ายออกจากบัญชี

4.6     การใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรม

4.7     หนี้สินไม่หมุนเวียน

4.8     สรุป

4.9     แบบฝึกหัดและคำถาม

บทที่ 5     การบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

5.1     ความหมายและประเภทของผลประโยชน์พนักงาน

5.2     การบัญชีเกี่ยวผลประโยชน์ระยะสั้น

5.3     การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5.4     การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

5.5     การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

5.6     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์พนังกาน

5.7     สรุป

5.8     แบบฝึกหัดและคำถาม

บทที่ 6     ส่วนของเจ้าของ

6.1     ความหมายของส่วนของเจ้าของ

6.2     องค์ประกอบในส่วนของผู้ถือหุ้น

6.3     หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกจำหน่ายหุ้นทุน

6.4     หุ้นทุนซื้อคืน

6.5     สิทธิในการซื้อหุ้น

6.6     การจัดสรรกำไรสะสม

6.7     การจ่ายเงินปันผล

6.8     สรุป

6.9     แบบฝึกหัดและคำถาม

บทที่ 7     การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7.1     ความหมายและแนวคิดการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7.2     การรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7.3     ประเภทการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7.4     การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

7.5     การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสด

7.6     การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสดหรือตราสารทุน

7.7     สรุป

7.8     แบบฝึกหัดและคำถาม

บทที่ 8     กำไรต่อหุ้น

8.1     ความหมายของกำไรต่อหุ้น

8.2     โครงสร้างทุนของกิจการ

8.3     การคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ

8.4     กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

8.5     กำไรต่อหุ้นปรับลด

8.6     การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลกำไรต่อหุ้น

8.7     สรุป

8.8     แบบฝึกหัดและคำถาม

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนีคำสำคัญ

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :